v0.398pre-alpha

Fizyka Artykuły Paradoks Fermiego - Gdzie Oni są?
Google+

Korepetycje

Znajdź korepetytora!

sobota, 29 marca 2014 21:11

Paradoks Fermiego - Gdzie Oni są? Wyróżniony

Napisał 

fermi-tytulWielkość i wiek Wszechświata sugerują, że powinno istnieć wiele zaawansowanych technicznie pozaziemskich cywilizacji. Jednak takiemu rozumowaniu przeczy brak obserwacyjnych dowodów ich istnienia. Zatem albo początkowe założenia są nieprawidłowe i zaawansowane technicznie życie jest znacznie rzadsze niż się sądzi, albo metody obserwacji są niekompletne i ludzkość jeszcze ich nie wykryła, albo metody są błędne i cywilizacja ludzka poszukuje niewłaściwych śladów.

Powstaje więc pytanie:
Gdzie Oni są?

1 Podstawy paradoksu

Sformułowanie paradoksu:

Obraz1

 

Wiek Wszechświata i liczba zawartych w nim gwiazd sugerują, że życie pozaziemskie powinno być czymś powszechnym. Pierwsze zwrócenie na to uwagi przypisuje się fizykowi nobliście Enrico Fermiemu przez zadanie w 1950 roku pytania: ?Gdzie Oni są??. Fermi zapytał, dlaczego, jeśli w Drodze Mlecznej istnieje wiele zaawansowanych pozaziemskich cywilizacji, nie znaleźliśmy dotąd żadnych ich śladów w postaci sond, statków kosmicznych albo transmisji radiowych. Sam cytat ?Gdzie Oni są?? jest prawdopodobnie apokryficzny, ale Fermiemu przypisuje się pierwsze sformułowanie tego problemu w sposób prosty i klarowny.

 

Do tej pory podjęto wiele prób rozwiązania tego paradoksu, przez znalezienie dowodów istnienia takich cywilizacji lub wyjaśnienie, dlaczego nie możemy takich dowodów znaleźć. Powiązane z nim pytania próbowano rozstrzygać na obszarze różnorakich dziedzin: astronomii, biologii, ekologii i filozofii. Obecnie prace w tym kierunku zalicza się do osobnej dziedziny: astrobiologii, poświęconej badaniu życia poza Ziemią.

Argument skali


Obraz2Wstępne założenie (?argument skali?) wynika z samych rozważanych tu liczb: w Drodze Mlecznej jest około 250 miliardów (2,5 × 10^11) gwiazd, a w obserwowalnym Wszechświecie około 70 tryliardów (7 × 10^22). Nawet jeśli inteligentne życie pojawia się na znikomym procencie planet, wciąż powinno istnieć mnóstwo cywilizacji nawet w samej Drodze Mlecznej. Rozumowanie to opiera się na zasadzie kopernikańskiej, mówiącej że Ziemia nie jest szczególnie wyróżnionym miejscem we Wszechświecie, a jedynie typową planetą, podlegającą tym samym prawom, efektom i prawdopodobieństwu co inne.

Równanie Drake?a

Równanie Drake?a określa wzór:

N = ( R^{\star} \cdot f_{p} \cdot n_{e} \cdot f_{l} \cdot f_{i} \cdot f_{c} ) \cdot L
gdzie:
N ? liczba cywilizacji pozaziemskich, z którymi ludzkość może się komunikować (czyli z założenia cywilizacji technologicznych);
R* ? szybkość powstawania gwiazd w naszej Galaktyce;
fp ? odsetek gwiazd, które mają planety;
ne ? średnia liczba planet znajdujących się w ekosferze gwiazdy, tj. na których może powstać życie;
fl ? odsetek planet w ekosferze, na których życie powstanie;
fi ? odsetek planet zamieszkanych, na których życie rozwinie inteligencję (czyli stworzy cywilizację);
fc ? odsetek cywilizacji, które będą chciały komunikować się z ludzkością;
L ? średni czas istnienia takich cywilizacji.

Samo równanie jest raczej mało praktyczne ze względu na trudność nawet zgrubnego oszacowania niektórych zmiennych i parametrów. Pomimo tego jest to istotne równanie dla opisywanego problemu, ponieważ stanowi pierwszą próbę matematycznego opisu ilości obcych cywilizacji we wszechświecie i co najważniejsze, nawet podstawiając do równania bardzo pesymistyczne liczby i tak dostajemy ogromną liczbę potencjalnych cywilizacji w galaktyce. Nawet najbardziej pesymistyczne szacunki określają, że w galaktyce powinno być przynajmniej dziesiątki cywilizacji, a pamiętając o ponad 100 miliardów galaktyk we wszechświecie dostajemy praktycznie niewyobrażalną liczbę obcych cywilizacji.

Tempo eksploracji

Powstało kilka oszacowań tempa, w jakim cywilizacja zaczynająca z jednej planety mogłaby rozprzestrzenić się na całą galaktykę. Przykładowo, wyobraźmy sobie, że jakaś cywilizacja opanowała technologię podróży międzygwiezdnych z prędkością równą 1% prędkości światła, a każda nowo założona przez nią kolonia jest w stanie raz na 500 lat wysłać pojazd kolonizacyjny do kolejnego układu. W ciągu pierwszych kilkudziesięciu tysięcy lat cywilizacja taka skolonizuje wszystkie dostępne układy w promieniu setek lat świetlnych i utworzy ?front kolonizacyjny?, przemieszczający się przez galaktykę z prędkością około 1% prędkości światła. Dotarcie do wszystkich gwiazd w Drodze Mlecznej zajmie jej co najwyżej 10 milionów lat. Szacując, nawet bardziej zgrubnie, na 50 milionów lat, wciąż dostaniemy bardzo krótki okres w skali kosmologicznej. Nawet jeśli sama kolonizacja jest niepraktyczna bądź nieprzydatna obcym cywilizacjom, eksploracja na dużą skalę wciąż byłaby możliwa i mogłaby zostawić widoczne ślady.

2 Doświadczalne próby rozwiązania

Emisje radiowe

Technologia radiowa i umiejętność konstruowania radioteleskopów jest uważana za naturalną dla pewnego stopnia zaawansowania cywilizacji, a jednocześnie generuje efekty, które mogą być wykryte z dużej odległości. Przykładowo uważna obserwacja Układu Słonecznego ujawniłaby niezwykłą aktywność radiową jak na gwiazdę typu G2, pochodzącą od ziemskiej telewizji i telekomunikacji. Przy braku naturalnych przyczyn, obcy obserwator mógłby wywnioskować istnienie ziemskiej cywilizacji.

Obraz4 Obraz5  Obraz7
Analogicznie uważne analizowanie emisji radiowych z kosmosu i poszukiwanie nienaturalnych sygnałów mogłoby doprowadzić do wykrycia istnienia obcych. Odebrane sygnały mogłyby być albo ?przypadkowymi? emisjami, albo zamierzonymi próbami komunikacji (takimi jak wiadomość Arecibo). Odpowiednie nasłuchy trwają od kilkudziesięciu lat, głównie pod egidą organizacji SETI. Do tej pory nie wykryto żadnej niepodważalnie sztucznej emisji, choć pewna ilość pojedynczych sygnałów ma szanse być takimi (np. ?Sygnał Wow!? odebrany w 1977 roku). Obserwacje SETI z konieczności ograniczają się jednak do pewnej szczególnej klasy sygnałów, i znaczna większość emisji radiowych może pozostawać niezauważona.

Bezpośrednie obserwacje planet

Rozwój technologii w ostatnich latach spowodował pojawienie się nowej dziedziny badań astronomicznych, zajmującej się wykrywaniem i klasyfikacją planet pozasłonecznych. Bezpośrednia obserwacja takich planet mogłaby doprowadzić do wykrycia w widmie absorpcyjnym ich atmosfer śladów związków sugerujących życie: chlorofilu, jednoczesnego występowania tlenu i metanu, lub gazów przemysłowych, takich jak freon. Precyzyjne obserwacje powierzchni planety mogłyby dostarczyć bezpośrednich dowodów istnienia cywilizacji (jak na zdjęciu po prawej).

Obraz9

Planety pozasłoneczne rzadko są obserwowane bezpośrednio (pierwsza taka obserwacja udała się w roku 2005). Ich istnienie zwykle wykrywa się pośrednio, badając wpływ tych planet na zachowanie macierzystej gwiazdy. Da się w ten sposób wyznaczyć wielkość i orbitę planety, co w połączeniu ze znajomością typu gwiazdy pozwala na zgrubne oszacowanie warunków panujących na powierzchni.
Obraz10Współczesne metody poszukiwania pozasłonecznych układów planetarnych silnie preferują duże planety krążące po ciasnych orbitach, tzw. gorące jowisze. Wykrywanie planet wielkości Ziemi i krążących na podobnej orbicie jest znacznie trudniejsze. Pierwszą pozasłoneczną planetą mogącą przypominać Ziemię jest odkryta w 2007 roku Gliese 581 c. Obecnie znamy ponad 700 planet pozasłonecznych.

Pozostałości obcych

Stosunkowo duża szybkość, z jaką inteligentne życie może się rozprzestrzeniać, daje podstawy do twierdzenia, że w otoczeniu Ziemi powinny istnieć jakieś pozostałości innych cywilizacji. W szczególności możliwe jest istnienie śladów ?bezosobowej? eksploracji, w postaci sond i urządzeń badawczych.

Sonda von Neumanna
Pewne teoretyczne technologie, takie jak sonda von Neumanna, pozwalałyby w całości przebadać galaktykę wielkości Drogi Mlecznej w czasie krótszym niż pół miliona lat, przy minimalnych kosztach materiałowych i energetycznych. Jeśli choć jedna cywilizacja w Drodze Mlecznej dokonała tego, pozostałości takich sond mogłyby być znalezione w obrębie Układu Słonecznego ? np. w pasie planetoid, gdzie występuje dużo łatwo dostępnych materiałów.

Sonda Bracewella
Inną rozpatrywaną możliwością jest istnienie tzw. sond Bracewella ? hipotetycznych autonomicznych urządzeń szukających cywilizacji, z którymi można nawiązać kontakt (w przeciwieństwie do sond von Neumanna, które mają zwykle cel czysto badawczy). Zostały one zaproponowane jako alternatywa dla powolnej komunikacji z prędkością światła pomiędzy oddalonymi cywilizacjami. Aby uniknąć długiego oczekiwania na każdą odpowiedź, sondy wyposażone w sztuczne inteligencje mogłyby z odpowiednim wyprzedzeniem zostać rozsiane po galaktyce, aby przeprowadzać rozmowy na miejscu i przekazywać do macierzystej cywilizacji jedynie ich rezultaty.

Współczesna technologia nie daje żadnych możliwości przeszukania najbardziej prawdopodobnych miejsc, w których mogłyby znajdować się takie sondy: pasa planetoid, pasa Kuipera czy obłoku Oorta. Przeprowadzono pewne próby ich znalezienia, jak również aktywacji lub wezwania sond Bracewella. Do tej pory nie dały one żadnych efektów. Badania te uznawane są za obrzeże dziedziny SETI i nie wywołują takiego zainteresowania jak badania radiowe.

Nawet jeśli takie urządzenia istnieją na Ziemi, możemy nie być w stanie ich rozpoznać. Wytwory obcej technologii i obcego sposobu myślenia nie muszą posiadać żadnych cech, które przypisujemy ?sztucznym? obiektom. Urządzenia badawcze w postaci zaprojektowanych form życia mogłyby po wykonaniu zadania wymrzeć i stać się częścią biosfery, nie pozostawiając po sobie żadnych śladów. Urządzenia komunikacyjne bazujące na zaawansowanej nanotechnologii mogą działać nawet w obecnej chwili, całkowicie niewykrywalnie dla nas. Wreszcie zaawansowane cywilizacje mogą posługiwać się metodami badawczymi zupełnie nam nieznanymi.

Wielkoskalowe konstrukcje obcych

Sfera Dysona
Obraz16W 1959 roku, dr Freeman Dyson zauważył, że rozwój ludzkości wiąże się z ciągłym zwiększaniem zapotrzebowania na energię, co teoretycznie w którymś momencie może doprowadzić do sytuacji, gdy ludzkość będzie potrzebowała całej energii wytwarzanej przez Słońce. Sfera Dysona to eksperyment myślowy mający odpowiedzieć na pytanie, jak tę energię można zdobyć: budując gigantyczną powłokę lub chmurę urządzeń otaczającą całą gwiazdę. Taka konstrukcja przeobraziłaby w sposób drastyczny widmo Słońca, zamieniając wysokoenergetyczne fotony na mniej energetyczne (np. podczerwień). Dyson spekulował, że zaawansowane cywilizacje mogą zostać wykryte przez poszukiwania gwiazd o niestandardowych widmach.


Obraz15
Mózg matrioszka
W późniejszym czasie zaproponowano kilka innych megastruktur mogących zdradzać istnienie wysoko zaawansowanych cywilizacji ? typu II i wyższych na skali Kardaszewa. Dokładniejsze analizy zakwestionowały jednak łatwość ich wykrywania. Przykładowo sfery Dysona mogą mieć różne widma w zależności od upodobań cywilizacji, która je stworzyła ? życie oparte na wysokoenergetycznych reakcjach może wymagać środowiska o wysokiej temperaturze i emitować ?zużyte promieniowanie? w spektrum widzialnym zamiast w podczerwieni[13]. Pewne warianty sfery Dysona mogłyby być bardzo trudne do zaobserwowania: mózg matrioszka to seria koncentrycznych sfer, z których każda emituje promieniowanie o niższej częstotliwości niż dostaje ze środka. Najbardziej zewnętrzna emituje promieniowanie tak bliskie promieniowaniu tła, że jest praktycznie niewidzialna z dużej odległości.

Obraz14

Podejmowane są pewne próby znalezienia dowodów na istnienie takich konstrukcji, ale do tej pory badania widm różnych gwiazd nie dały żadnych rezultatów. Fermilab ma działający program poszukiwania sfer Dysona

3 Teoretyczne próby rozwiązania

 

Oni nie istnieją?

Najprostszym wyjaśnieniem jest założenie, że ludzkość rzeczywiście jest jedyną cywilizacją w Drodze Mlecznej a może nawet w całym wszechświecie.

?i nigdy nie istnieli

Zwolennicy braku innego życia w galaktyce pokazują, że warunki potrzebne do powstania życia i jego ewolucji są bardzo rzadkie albo nawet unikalne dla Ziemi (hipoteza jedynej Ziemi). Nawet jeśli warunki takie już wystąpią, nie jesteśmy w stanie oszacować, ile czasu może średnio zajmować powstanie życia ? Ziemia z kilkuset milionami lat może pod tym względem być wyjątkowo szczęśliwym przypadkiem. Wreszcie sam fakt, że w ciągu kilku miliardów lat istnienia życia tylko jeden gatunek na Ziemi zbudował cywilizację, sugeruje że wejście na ten poziom jest również niezwykle rzadkim zjawiskiem. Powstanie inteligencji może być wyłącznie ewolucyjnym przypadkiem, wynikającym z patologicznej selekcji płciowej
Szczęśliwie dobrane parametry Ziemi:

 • Galaktyczna strefa życia (nie za blisko centrum gdzie jest niebezpiecznie i nie za daleko gdzie nie ma ciężki pierwiastków)
 • Macierzysta gwiazda odpowiedniego typu
 • System planetarny
 • Wielkość planety
 • Duży księżyc
 • Pole magnetyczne
 • Tektonika płyt
 • Skład atmosfery
 • "Kopniaki" ewolucyjne

?ponieważ sama natura niszczy złożone życie

Osobną możliwością jest powszechność zjawisk, które niszczą każde złożone życie, zanim osiągnie ono wystarczająco zaawansowany poziom. Zdarzenia, takie jak zlodowacenia, uderzenia gigantycznych meteorytów, bliskie supernowe i rozbłyski gamma, mogą regularnie sterylizować regiony, gdzie się ono pojawia.

Obraz17

?ponieważ inteligentne życie doprowadza do własnej zagłady

Cywilizacje technologiczne mogą niezmiennie niszczyć same siebie przed lub niedługo po osiągnięciu poziomu komunikacji radiowej i lotów kosmicznych. Znane nam możliwości takiej zagłady to wojna jądrowa, zamierzone lub przypadkowe uwolnienie broni biologicznej lub nanotechnologicznej, katastrofalne przeludnienie i zanieczyszczenie środowiska lub brak podstawowego surowca energetycznego.

Obraz19

Z punktu widzenia ewolucji, samozniszczenie może być paradoksalnym rezultatem sukcesu ewolucyjnego. Ewolucja ludzkich instynktów w warunkach rywalizacji o ograniczone zasoby promowała zachowania agresywne, konsumpcyjne i nastawione na reprodukcję. Wydaje się prawdopodobne, że pozaziemskie życie mogło podlegać analogicznej presji, tym samym stając się podatne na takie same zagrożenia jak ludzkość. W szczególności wydaje się, że ewentualni inteligentni obcy najprawdopodobniej są drapieżnikami, podobnie jak Homo sapiens

?ponieważ inteligentne życie niszczy konkurencję

Kolejną przyczyną może być fakt, że cywilizacja na pewnym poziomie rozwoju technologii stara się niszczyć wszystkie inne cywilizacje. Idea czegoś lub kogoś niszczącego życie we wszechświecie jest często wykorzystywana w fantastyce naukowej. Głównym motywem takiego działania mogłoby być postrzeganie ekspansywnych cywilizacji jako konkurencji zagrażającej własnemu gatunkowi.

Obraz24

Eksterminacja wszelkich cywilizacji nie jest całkowicie nierealnym zadaniem. Samoreplikujące sondy nie muszą być ograniczone do eksploracji i komunikacji, ale mogą również działać agresywnie (patrz Sonda Berserk). Nawet gdy cywilizacja, która je stworzyła, przestanie kiedyś istnieć, sondy te mogą niszczyć nowe cywilizacje jeszcze długo w przyszłości.
Choć sama idea jest logicznie spójna, nie może służyć jako rozwiązanie paradoksu Fermiego. Jeśli nowe cywilizacje są niszczone, to dlaczego my jeszcze istniejemy? Jedną z możliwych odpowiedzi jest stwierdzenie, że jesteśmy jeszcze na zbyt niskim poziomie rozwoju, żeby zwrócić uwagę.

Warto tutaj zauważyć, że drapieżniki nie zawsze kryją się przed swoimi ofiarami. Często wykonują działania mające przyciągnąć uwagę planowanej ofiary

?ponieważ, zgodnie z doktrynami większości religii, stworzeni zostali wyłącznie ludzie

Przekonanie, że ludzie są jedynymi istotami myślącymi stworzonymi we wszechświecie, było do niedawna najbardziej rozpowszechnione. Choć nie odpowiada to dokładnie hipotezie jedynej Ziemi, podobnie jak ona jest wariantem silnej zasady antropicznej: wszechświat jest taki, jaki jest, gdyż jego celem jest istnienie ludzkości.

Obraz26

Doktryny tradycji judeochrześcijańskiej traktują człowieka jako unikalne stworzenia na świecie, ale nie wypowiadają się jednoznacznie na temat istnienia życia pozaziemskiego.


Oni istnieją?

Być może zaawansowane pozaziemskie cywilizacje istnieją, ale ludzie nie mogą się z nimi skomunikować. Wymyślono kilka przyczyn mogących to wyjaśniać:

?ale komunikacja z nimi jest niemożliwa?

...ponieważ cywilizacje są rozrzucone zbyt rzadko

Możliwe, że obcy istnieją, ale są zbyt daleko od nas, żebyśmy byli w stanie z nimi porozmawiać. Jeśli dwie cywilizacje są w odległości kilku tysięcy lat świetlnych, najprawdopodobniej nie jest możliwe nawiązanie żadnej sensownej komunikacji. Iosif Szkłowski minimalną odległość między dwoma cywilizacjami szacował na 300 parseków. Problem ten można jedynie częściowo obejść przy pomocy sond Bracewella, w ten sposób, że przynajmniej jedna strona ma szansę na ?prawdziwy? kontakt.

Obraz27

Wariantem tej hipotezy jest tzw. boska kwarantanna, sugerująca, że różne formy życia zostały celowo stworzone daleko od siebie, tak aby uniemożliwić im kontakt i ewentualne zniszczenie się nawzajem.

... ponieważ cywilizacje istnieją za krótko

Analizując czas, przez jaki istnieje lub będzie istniała nasza cywilizacja, możemy dojść do wniosku, że każdorazowe ?pięć minut?, przypadające na cywilizację zdolną do kontaktu, jest za krótkie. Zaawansowane cywilizacje mogą się pojawiać i znikać, poprzedzielane długimi okresami nieistnienia ? tak, że szansa jednoczesnego wystąpienia dwóch cywilizacji jest znikoma.

Obraz29

Odliczając kilka pierwszych miliardów lat formowania się wszechświata, w pozostałym okresie mogłoby istnieć milion cywilizacji trwających po 10 tys. lat i każda z nich mogłaby istnieć jako jedyna w swoim czasie we Wszechświecie. Być może istniały jakieś cywilizacje przed pojawieniem się człowieka i być może będą istnieć po jego wyginięciu, ale w obecnej chwili jesteśmy jedyną cywilizacją w galaktyce. Istnieje więc co najwyżej możliwość znalezienia archeologicznych dowodów istnienia obcych ? np. w postaci sfer Dysona.

... ponieważ cywilizacje jeszcze nie powstały

Szczególnym przypadkiem jest możliwość, że ludzkość jest pierwszą cywilizacją w naszej galaktyce. Większość naukowców odrzuca taką możliwość jako zbyt nieprawdopodobną i antropocentryczną, ale ponieważ jakaś cywilizacja musi być pierwsza, nie jest wykluczone, że my nią jesteśmy.

Obraz32

Pierwszeństwo ludzkości w galaktyce jest motywem przewodnim twórczości Isaaca Asimova. W trylogii Imperium Galaktyczne przedstawia on Galaktykę skolonizowaną przez ludzi do tego stopnia, że zapomniane zostało ich ziemskie pochodzenie. Koniec wieczności opowiada natomiast alternatywną historię: Ludzkość była pierwszą inteligentną rasą, ale napęd międzygwiezdny został wynaleziony zbyt późno, a Galaktyka została skolonizowana przez inne rasy.

... ponieważ rozprzestrzenienie się poza własny system planetarny jest zbyt kosztowne

Wiele założeń dotyczących możliwości kolonizowania przestrzeni opiera się na idei stosunkowo tanich podróży międzygwiezdnych. Choć znana nam fizyka wyklucza możliwość podróżowania z prędkością nadświetlną (nie wyklucza natomiast wykorzystywania tuneli czasoprzestrzennych), podróżowanie z mniejszymi prędkościami wydaje się wykonalne (zobacz Program Orion). Daje to podstawy do rozważania możliwości istnienia urządzeń rodzaju sond von Neumanna.

Obraz34

Istnieje możliwość, że nie wiemy o jakichś fundamentalnych przeszkodach, które uniemożliwiają taką kolonizację, bądź sprawiają, że jest ona nieopłacalna. Możliwe, że nawet jeśli sama kolonizacja jest możliwa, utrzymywanie spójności cywilizacji ogranicza maksymalny obszar, na jaki cywilizacja może się rozprzestrzenić bez rozpadnięcia się. W takim ujęciu w przestrzeni zasiedlone byłyby tylko ?kępki?, porozdzielane dużymi niezamieszkanymi obszarami

... ponieważ ludzie nie szukają jeszcze wystarczająco długo

Sygnały radiowe z kosmosu potrafimy wykrywać od bardzo niedługiego czasu. Pierwszy radioteleskop został wybudowany w 1937 roku. Cała nasza cywilizacja istnieje zaledwie kilka tysięcy lat, co w skali kosmologicznej jest mgnieniem oka. Istnieje więc możliwość, że ludzie nie szukają śladów obcych jeszcze wystarczająco długo, żeby je znaleźć, ani nie istnieją wystarczająco długo, żeby zostać znalezieni.

Obraz36

Milion lat temu nie było na Ziemi żadnej cywilizacji, z którą obcy mogliby się skontaktować. Również badając Ziemię wcześniej, obcy nie znaleźliby żadnych znaków sugerujących, że w najbliższym czasie powstanie tu cywilizacja. W rozległym i długowiecznym Wszechświecie, cywilizacja zdolna do lotów kosmicznych mogłaby zbyt rzadko zwracać uwagę na Ziemię, żeby zauważyć nasze powstanie. Nawet jeśli obcy szczęśliwie znaleźliby się na Ziemi w czasach historycznych, prawdopodobnie do naszych czasów przetrwałyby wyłącznie opowieści o jakichś nadnaturalnych istotach (co mogło zapoczątkować religie, jak np. według teorii Ericha von Dänikena).

... ponieważ Obcy nie zdążyli jeszcze odpowiedzieć

Sztuczne sygnały radiowe są emitowane z powierzchni Ziemi od 1895 roku. Oznacza to, że do tej pory jedynie inteligencje w odległości mniejszej niż 55 lat świetlnych mogłyby zdążyć wykryć te sygnały i wysłać odpowiedź w kierunku Ziemi. Jeśli uwzględnimy dodatkowo, że pierwsze sygnały były bardzo słabe i tłumione przez atmosferę, możemy przesunąć datę pierwszych wykrywalnych z przestrzeni aż do lat pięćdziesiątych XX wieku, co oznacza, że tylko obcy w odległości dwudziestu paru lat świetlnych mogliby do tej pory odpowiedzieć.

Obraz37

... ponieważ ludzie nie słuchają we właściwy sposób

Programy SETI opierają się na pewnych założeniach, ograniczających klasę sygnałów, które mogą odebrać. Przykładowo wszelkie dotychczas przeprowadzane nasłuchy zignorowałyby mocno skompresowane strumienie danych (które bez znajomości algorytmu kompresji byłyby nieodróżnialne od białego szumu). Sygnały mogą być też nadawane na częstotliwościach, które uznano za mało prawdopodobne, albo używając innych metod modulacji, niż oczekujemy. Nawet właściwe sygnały pozostałyby niewykryte, jeśli pochodziłyby spoza niewielkich wycinków nieba, na których skupia się nasłuch.

Obraz41

Największy problem stanowi liczba częstotliwości, które jesteśmy w stanie przesłuchiwać, i dokładność naszych urządzeń odbiorczych. Wyliczono, że używając radioteleskopu takiego jakim dysponuje Obserwatorium Arecibo, sygnał telewizyjny z Ziemi można byłoby odebrać co najwyżej w odległości 0,3 roku świetlnego. Z pewnością wykrycie w ten sposób cywilizacji typu ziemskiego byłoby więc dla nas trudne. Znacznie łatwiej byłoby nam wykryć sygnał ukierunkowany i skupiony w wąskim przedziale częstotliwości ? takie sygnały bylibyśmy w stanie odebrać z odległości nawet dziesiątek tysięcy lat świetlnych. Musiałyby jednak zostać wcześniej specjalnie wysłane w naszym kierunku. Część zespołów pracujących w SETI zakłada, że inne cywilizacje wysyłają takie sygnały (jak wysłana przez nas wiadomość Arecibo), aby poinformować o swoim istnieniu.


... ponieważ znajdują się na obrzeżach galaktyki/pustkach kosmosu lub innym mało prawdopodobnym wg nas miejscu

To interesujące rozwiązanie paradoksu Fermiego zostało zaproponowane przez Milan'a M. Ćirković i Robert'a Bradbury.

?My sugerujemy, że zewnętrzne rejony galaktyki są najbardziej prawdopodobnymi lokacjami zaawansowanych technologicznie obcych,? napisali. Powodem dla tego jest przypuszczenie, że rozwinięte inteligencje będą preferowały do migrowania na zewnątrz galaktyki wraz ze wzrostem ich możliwości przetwarzania informacji. Dlaczego? Ponieważ oparte o maszyny cywilizacje, ze swoimi masywnymi superkomputerami, będą miały ogromne problemy z odprowadzaniem ciepła. Będą musiały zamieszkać tam gdzie jest super zimno. A zewnętrzny pierścien galaktyki właśnie to zapewnia.

Obraz42

Następnie, dla zaawansowanych cywilizacji po osiągnięciu technologicznej osobliwości zupełnie inna strefa galaktyki może okazać się zdatna do zamieszkania niż dla życia organicznego. W konsekwencji zaawansowane obce cywilizacje nie będą zainteresowane eksploracją stref galaktyki które my dzisiaj uznajemy za przyjazne dla życia. A to oznacza, że szukamy obcych cywilizacji w złych miejscach. Ciekawostką jest jednak, że Stephen Wolfram stwierdził, że pewnego dnia obliczenia bez wytwarzania zbędnego ciepła będą możliwe, więc on uważa, że to nie jest zbyt prawdopodobne rozwiązanie paradoksu Fermiego.

... ponieważ cywilizacje wysyłają sygnały radiowe tylko przez krótki czas

Bardzo możliwe, że obce cywilizacje wysyłają wykrywalne sygnały radiowe tylko przez krótki czas swojego istnienia, co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wykrycia ich w ten sposób. Są dwie główne przyczyny, które mogą do tego doprowadzić: albo rozwój technologiczny sprawia, że radio staje się przestarzałe, albo zużywanie zasobów sprawia, że cywilizacje rezygnują z tego sposobu komunikacji.

Obraz44

Pierwsza możliwość wydaje się dobrze uzasadniona na przykładzie naszego rozwoju. Używanie sygnałów radiowych do komunikacji na duże odległości jest marnotrawstwem energii i zaśmieca niepotrzebnie pasmo. Obecnie odchodzi się od tych rozwiązań na rzecz kabli, światłowodów, komunikacji mikrofalowej i laserowej. Nowe rozwiązania korzystające z radia, takie jak telefony komórkowe i sieci WiFi, używają niskoenergetycznych transmisji o małym zasięgu. Telewizja, korzystająca z silnych sygnałów jest prawdopodobnie najłatwiej wykrywalna z okolicznych gwiazd. Wypieranie jej przez telewizję cyfrową, korzystającą z szerokiego pasma i znacznie słabszej fali nośnej, może spowodować, że w ciągu najbliższych dziesięcioleci zauważalność Ziemi w spektrum radiowym znacznie się zmniejszy. Podobnego rozwoju możemy oczekiwać po innych cywilizacjach. Możliwe też, że zaawansowane cywilizacje całkowicie rezygnują z komunikacji radiowej na rzecz metod, których jeszcze nie znamy.

...ponieważ wszyscy osiągają poziom technologicznej osobliwości

Istnieje możliwość, że wszystkie zaawansowane cywilizacje osiągają poziom technologicznej osobliwości, i stają się postludzkimi (lub postobcymi) cywilizacjami. Teoretycznie może to oznaczać, że żadna dalsza komunikacja z nimi nie jest już możliwa. Inteligencje tego poziomu mogą na przykład przetwarzać większe ilości informacji niż da się przesłać na odległości międzygwiezdne. Możliwe też, że wszelka wiedza ludzkości jest dla nich elementarna. Z tego powodu nie komunikują się oni z nami, tak samo jak ludzie nie komunikują się z mrówkami.

Obraz47
W fantastyce spotyka się nawet bardziej ekstremalne formy postosobliwościowych cywilizacji: istoty, które porzuciły materialne ciała, zamknęły się w gigantycznych wirtualnych środowiskach (jak np. mózg matrioszka) lub w jakiś inny sposób przestały oddziaływać na nasz fizyczny świat.
Podobną wizję przedstawia Jacek Dukaj w swej powieści ?Perfekcyjna niedoskonałość?.

... ponieważ stosowana przez nas technologia radiowa jest zbyt prymitywna

Zakładając, że istnieją cywilizacje tysiące lub nawet miliony lat bardziej zaawansowane niż my, nie ma powodu, żeby uznawać, że wciąż komunikują się one przy użyciu fal elektromagnetycznych. Możliwe, że jakieś nieznane nam jeszcze zjawiska fizyczne umożliwiają znacznie efektywniejszą komunikację.

Niektóre pomysły zakładają, że obcy komunikowali się już wielokrotnie z ludzkością, ale za pomocą metod, których my nie wykorzystujemy i dlatego nie jesteśmy w stanie rozpoznać ich jako komunikacji. Przykładowo ?sygnały? odbierane wyłącznie przez nielicznych ludzi mogą być postrzegane jako raczej objawy chorób psychicznych niż faktycznego kontaktu. Takie zjawiska mogłyby również być odnotowywane w religijnych tekstach (jako objawienia czy odwiedziny aniołów i demonów, przypisywane im cuda oraz nadprzyrodzone, nienaturalne zdolności).

Bazując na hipotezie, że ludzki mózg wykorzystuje w swoim działaniu zjawiska kwantowe (jak sugeruje np. Roger Penrose), można dojść do wniosku, że istnieje możliwość odbierania przez niego sygnałów w sposób nielokalny, przy użyciu kwantowego splątania (Teleportacja kwantowa oraz Kryptologia kwantowa). Niektórzy spekulują, że niektóre przypadki mistyków, szamanów albo schizofreników są efektem mniej lub bardziej zniekształconej komunikacji. Według naszej wiedzy nie jest możliwe przekazywanie w sposób nielokalny żadnej informacji, ale jakieś oddziaływanie może zachodzić. Być może dla obcych taka nie-komunikacja jest w jakimś sensie wystarczająca. Pozwalałoby to wyjaśnić brak obserwowanych podróży kosmicznych, które w takiej sytuacji byłyby już niepotrzebne.

Teorie te nie są jednak poparte żadnymi argumentami poza naszą niewiedzą i z tego powodu nie są powszechnie akceptowane. Podobny status mają hipotezy sugerujące, że niektóre narkotyki są w rzeczywistości technologią umożliwiającą wprowadzanie umysłów ludzkich w stan pozwalający odebrać przekazywane nam wiadomości.

... ponieważ nie są cywilizacją technologiczną

Obraz50Możliwe jest, że przynajmnie niektóre inteligentne cywilizacje nie rozwinęły technologii. Być może jest to zbyt trudne w ich środowisku, albo sami zadecydowali o życiu w zgodzie z naturą lub z powodów nam jeszcze nie znanych. Takie cywilizacje byłyby bardzo trudne dla ludzi do wykrycia.

 

O ile istnieją technologie zdalnego wykrywania życia na planetach bez poszukiwania śladów technologii, żadne z nich nie umożliwiają określenia czy wykryte życie jest inteligentne. Nie zostały nawet zaproponowane żadne teoretyczne metody dla zrobienia tego bez wizyty fizycznej przez astronautę lub sondę. To jest czasem określane jako problem "algae vs. alumnae".

 

...ale postanowili się nie komunikować...

Ta wersja jest szczególnie prawdopodobna, jeśli w zasięgu naszego kontaktu jest tylko jedna cywilizacja bądź wszystkie cywilizacje w okolicy podlegają jakiemuś jednemu prawu zabraniającemu kontaktów z Ziemią. Jeśli istnieje dużo różnorodnych cywilizacji, prawdopodobieństwo, że wszystkie podjęłyby równocześnie taką decyzję jest znacznie mniejsze

...ponieważ nie są zainteresowani

Obraz51Założenie, że zaawansowane cywilizacje dążą do kontaktów, również może być nieprawidłowe. Powody, takie jak religijne tabu, ksenofobia albo zwykły brak zainteresowania, mogą sprawiać, że obcy nie nawiązują kontaktu, nawet jeśli są do niego zdolni.

Wyjaśnienie takie wiązane jest ze słynnym zdaniem Einsteina: ?Najlepszym dowodem na istnienie inteligencji pozaziemskiej jest to, że się z nami nie kontaktują?.

... ponieważ Ziemia została specjalnie odizolowana

Możliwe, że założenie o chęci nawiązania kontaktów jest błędne i zaawansowane cywilizacje nie chcą tego robić nawet, mając odpowiednie środki. Potencjalnym wyjaśnieniem może być hipoteza kosmicznego Zoo: Ziemia jest obserwowana przez zaawansowane cywilizacje, które traktują ją jako ?zoo lub dziewiczy teren?.

Obraz54

Motywacje takiego działania mogą być etyczne (umożliwienie ludziom naturalnego rozwoju), badawcze lub strategiczne (obcy chcą uniknąć wykrycia i potencjalnego zniszczenia przez inne cywilizacje). Pomysł ten jest wykorzystywany między innymi w świecie Star Trek jako Pierwsza Dyrektywa, zabraniająca kontaktu z cywilizacjami na zbyt niskim poziomie rozwoju. Ta teoria sugeruje, że ludzkość musi osiągnąć jakiś poziom etyczny, technologiczny lub socjologiczny, zanim zostanie z nią nawiązany kontakt (np. w świecie Star Trek oficjalny kontakt cywilizacji zaawansowanych z cywilizacjami bardziej prymitywnymi następuje po stworzeniu przez te ostatnie napędu ?nadświetlnego?, pozwalającego osiągać prędkości większe niż prędkość światła).

Obraz53
Wariantem tej wersji jest teoria, że ludzkość jest próbną, badawczą cywilizacją stworzoną i/lub kontrolowaną przez inteligentniejsze od ludzi istoty (podobnie jak ludzie hodują różne gatunki zwierząt dla celów badawczych, konsumpcyjnych bądź introdukcji ich na jakiś obszar). Możliwe są różne odmiany tej teorii, jak np. symulacja życia na Ziemi w filmie Matrix.


... ponieważ są zbyt obcy

Jest możliwe, że nie doceniamy zakresu, w jakim obce życie może się różnić od tego na Ziemi. Psychologia obcych może być tak odległa od naszej, że nie wiedzą oni, jak nawiązać z nami kontakt, bądź sama idea nawiązywania kontaktu nie jest dla nich sensowna. Ludzka kultura i środowisko mogą być z punktu widzenia obcych zaściankowe i/lub nie pasujące do ich sposobu myślenia.

Obraz56

Również ich fizjologia może być tak różna od naszej, że powoduje przeszkodę w komunikacji nie do przejścia. Ich proces myślowy może być o rzędy wielkości szybszy lub wolniejszy niż nasz. W takim wariancie może zająć im miliony lat wypowiedzenie choćby słowa ?część? lub też całe ich pokolenia żyją zaledwie ułamki sekund. Nawet sam czas dla nich może płynąć inaczej.

Na tym pomyśle oparł Stanisław Lem swoją powieść Solaris.

... ponieważ są zbyt zajęci online

Możliwe, że obce formy inteligentnego życia z czasem rozwoju będą coraz bardziej traciły zainteresowanie zewnętrznym światem.

Być może każde samowystarczalne zaawansowane społeczeństwo tworzy wysoko angażujące media i rozrywkę na długo przed możliwością podróży na dalekie dystanse w przestrzeni kosmicznej i stopa zadowolenia z tych konstrukcji społecznych osiąga na tyle wysoką wartość, że wraz z spadkiem ich złożoności znika wszelkie pożądanie dla złożonych, drogich przedświęwzięć jak eksploracja kosmosu i komunikacja z innymi cywilizacjami.

Obraz60

Kiedy jakaś wystarczająco zaawansowana cywilizacja będzie w stanie opanować jej środowisko i większość fizycznych potrzeb dzięki technologii, różne społeczne i rozrywkowe technologie, włączając w to rzeczywistość wirtualną stają się głównymi celami rozwoju i motywacjami danego cywilizacji.

... ponieważ nie mogą się dogadać co do treści komunikatu

Oficjalna polityka SETI jest taka, że "[żadna] odpowiedź na sygnał lub inny dowód instnienia obcej inteligencji nie powinna zostać wysłana zanim odpowiednie międzynarodowe konsultacje będą miały miejsce.

Jednakże, rozważając możliwe skutki jakiejkolwiek odpowiedzi możliwe jest, że byłoby bardzo trudne do uzyskania jakiegokolwiek konsensusu w sprawach "Kto mówi w imieniu Ziemi?" i "Co powinniśmy powiedzieć?".

Obraz63

Inne cywilizacje mogł napotkać na ten sam brak konsensusu i w efekcie postanowiły nie wysyłać żadnych wiadomości.

... ponieważ komunikacja jest niebezpieczna

Obca cywilizacja może uważa, że komunikacja jest zbyt niebezpieczna dla nas lub dla nich. W końcu historia pokazuje, że kiedy zupełnie inne cywilizacje spotykały się na Ziemi rezultaty często były katastrofalne dla jednej lub drugiej strony i być może to samo można aplikować do kontaktu międzygwiezdnego.

Obraz66

Nawet kontakt na bezpieczną odległość mógłby prowadzić do infekcji komputerów niebezpiecznym kodem albo nawet same idee jednej cywilizacji mogą okazać się niezwykle niebezpieczne dla drugiej.

Być może ostrożne cywilizacje aktywnie chowają się nie tylko przed nami ale przed wszystkimi w konsekwencji strachu przed innymi cywilizacjami.


... ponieważ paradoks Fermiego powstrzymuje komunikację

Obraz68Być może sam paradoks Fermiego - lub jego obcy odpowiednik - jest ostatecznym powodem dla każdegj cywilizacji do unikania kontaktu z obcymi cywilizacjami, nawet jeśli inne przeszkody nie istnieją.

 

Z punktu widzenia każdej cywilizacji, wydaje się mało prawdopodobne być pierwszą podejmującą próbę pierwszego kontaktu. Więc jest możliwe, że wcześniej jakieś cywilizacje napotkały na jakieś fatalne problemy podczas próby pierwszego kontaktu.

Więc być może każda cywilizacja "siedzi cicho" z powodu możliwości, że istnieje realny powód dlaczego inne cywilizacje "siedzą cicho".

Być może ktoś kiedyś spróbował się skontaktować i źle się to dla niego skończyło, z tego powodu nikt się nie komunikuje więc ci, którzy to zauważają również siedzą cicho. Być może bardzo niebezpieczne jest to, że my nadajemy.


...ale pozostają dla nas niewidoczni...

Możliwe, że inteligentni obcy nie tylko istnieją, ale są obecni na Ziemi. Nie wykrywamy ich, bo tego nie chcą, nie potrafimy tego zrobić bądź nie chcemy przyjąć do wiadomości ich istnienia.

...ponieważ ludzie nie rozumieją lub nie chcą uwierzyć w dowody

Wielu badaczy UFO twierdzi, że społeczeństwa są uprzedzone do wszelkich dowodów obecności obcych na Ziemi i odmawia ich zaakceptowania.

Obraz69

...ponieważ sami ludzie ich ukrywają

Istnieje hipoteza, że sami ludzie ukrywają obecność obcych (tak jak w filmie Faceci w czerni), aby nie spowodować paniki i nie zakłócać działania społeczeństwa. Obawa tak może być słuszna, jak pokazało słuchowisko Wojna światów, lecz niektórzy przypuszczają, że odkrywcy chcieli by jednak ujawnić taką informację, by wykazać swoją przydatność.

Obraz72

Istnieje szereg teorii spiskowych uwzględniających grupy ludzi, którzy zdają sobie sprawę z ich istnienia i z różnych przyczyn nie chcą dopuścić, aby społeczeństwo się o nich dowiedziało. Jest to najczęściej wykorzystywany w kulturze masowej motyw związany z obcymi.

Obraz73

...ponieważ ukrywają swoją obecność

Obraz76Nie jest nieracjonalne zakładanie, że życie wystarczająco inteligentne, żeby podróżować na odległości międzygwiezdne, jest też wystarczająco inteligentne, żeby znaleźć sposób na ukrycie się przed naszymi oczami. Daje to możliwość niezauważanej przez nas obecności obcych na Ziemi lub w Układzie Słonecznym. Nie wydaje się prawdopodobne, że obcy obserwatorzy mogliby wtopić się w społeczeństwo i pozostawać niewykryci przez długi czas (tak jak w filmie Oni żyją z 1988 roku).


Istnieją jednak z pewnością sposoby monitorowania, których nie potrafilibyśmy wykryć. Przykładowo, rozbudowany system nanotechnologicznych urządzeń może obejmować Ziemię i pozostawać niezauważalny. Nawet znacznie mniej zaawansowane urządzenia znajdujące się na orbicie Ziemi mogą być dla nas nieodróżnialne od zwykłych kamieni i kosmicznych śmieci.

Obraz74


3.3 Mniej popularne teoretyczne próby rozwiązania

Oni nie istnieją -Inflation hypothesis and the Youngness Argument

Oni istnieją ale komunikacja z nimi jest niemożliwa gdyż oni to my (skierowana panspermia).

Oni istnieją ale postanowili się nie komunikować, ponieważ wszystkie cywilizacje stają się cywilizacją silnej sztucznej inteligencji (maszyny eksterminują swoich twórców i ewoluują dalej) dla której cywilizacje złożone z materii ożywionej są groteskowe.

 

4 Podsumowanie

Niewątplwie paradoks Fermiego jest niewykle interesującym zagadnieniem. Mnogość pojawiających się do niego rozwiązań wynika głównie z naszej niewiedzy, pomimo tego próbuje się oszacować które rozwiązanie jest bardziej a które mniej prawdopodobne.

A które według Was drodzy czytelnicy rozwiązanie jest najbardziej prawdopodbne? Zachęcamy do podzielenia się opinią w komentarzach.

 

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.


Bibliografia i lektura na przyszłość

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox
 2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_Fermiego
 3. http://io9.com/11-of-the-weirdest-solutions-to-the-fermi-paradox-456850746
 4. http://www.fermisparadox.com
 5. http://abyss.uoregon.edu/~js/cosmo/lectures/lec28.html
 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Orion_(nuclear_propulsion)
 7. http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Daedalus
 8. http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Longshot
 9. http://en.wikipedia.org/wiki/Self-replicating_spacecraft
 10. http://en.wikipedia.org/wiki/Drake_equation
 11. http://en.wikipedia.org/wiki/Rare_Earth_hypothesis
 12. http://en.wikipedia.org/wiki/Dyson_sphere
 13. http://en.wikipedia.org/wiki/Matrioshka_brain
 14. http://en.wikipedia.org/wiki/Kardashev_scale
 15. http://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_engine
 16. http://en.wikipedia.org/wiki/Alderson_disk
 17. http://en.wikipedia.org/wiki/Technological_singularity
 18. http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_astronauts
 19. http://en.wikipedia.org/wiki/Zoo_hypothesis
 20. http://en.wikipedia.org/wiki/Planetarium_hypothesis
 21. http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Life_in_the_Universe_(book)#Shklovski_and_Sagan
 22. http://en.wikipedia.org/wiki/Gliese_581_g
 23. http://en.wikipedia.org/wiki/Gliese_581_d
 24. http://en.wikipedia.org/wiki/KOI-1686.01
 25. http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Similarity_Index

 

 

Czytany 12938 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 31 marca 2014 09:24
dr inż. Paweł Troka

Owner & CEO
E-Mail: ptroka@fizyka.dk
PTroka on Google+

Strona: fizyka.dk

Komentarze   

 
+2 #8 lot idei 2014-06-14 06:58
@inż. Paweł Troka
Czy na stronach fizyka.dk stworzyłby pan księgę rozważań na temat cywilizacji planetarnej na Marsie stworzonej przez człowieka ? możliwości, potrzeby, metody, efekty, natura i ?ewolucja marsjańska?. Na ile współczesna wiedza z fizyki, chemii, biologi, i innych dzień nauki... przedsiębiorczo ść... byłaby przydatna w przeniesieniu i pomnażaniu ziemskiego życia na planecie Mars? Gdzie są kosmici, to interesujący temat, jednak czy jednocześnie nie warto by promować, popularyzować, inspirować, edukować tu na stronach fizyka.dk o Marsie jako planecie do zamieszkania przez ludzi? Czy dzieci poczęte i narodzone na Marsie nie doznają w czasie swego rozwoju biologicznego zmian z powodu mniejszej siły grawitacji? Jak zmieni się przez pokolenia możność rodzenia przez kobiety dzieci ? czy będą miały większą czy mniejsza głowę [zależność fizyczna wielkości czaszki od rozmiaru kobiecej miednicy]? Czy drzewa wyrosną wyższe, czy ich owoce będą dużo większe niż na Ziemi? Jaka byłaby formuła rozwoju osadnictwa ludzi na Marsie? Może parametry: ilu naukowców i inżynierów pracujących nad 'ewolucją marsjańską', stabilność gospodarki, rozwój biznesu i przedsiębiorczo ści, budżet i inne wskaźniki cywilizacyjne? Czy ewolucja marsjańska nie okazałaby się ostatecznie fantastyką? I wówczas, już wiadomym jest, że szybciej od światła człowiek nie będzie się poruszał, i więcej pozna, że tylko na Ziemi żyć może, w niewoli siły grawitacyjnego ciążenia. Z szybkości światła szach i mat z natury masy.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
0 #7 lot idei 2014-05-03 22:16
Między ideą i miarą.

Gdzie by naukowiec nie spojrzał, teleskopem albo mikroskopem, to nie zobaczy nic więcej poza ruchem w zakresie dysponowanej rozdzielczości. W internecie można znaleźć grafikę ukazującą oświetlony walec i jego dwa cienie. Jeden prostokątny, a drugi kołowy. Zatem dwa czynniki mogę ukazywać dwa odmienne obrazy. Jedni kosmici będą przekonani, że Wszechświat jest "prostokątem", a inni, że jest kołowy albo kulisty. Być może powstawały i dalej powstają cywilizacje z natury ruchu, a jednocześnie stworzony na tej Ziemi został człowiek. Nie ma niezwykłości warunków naturalnych, ale jest przyczyna wyboru tchnienia ducha w materię. Może praktyka ewolucji we Wszechświecie wskazuje, że przetrwanie wytworów życia tylko z natury, wieczności bytu swego nie rokuje? Przekładnię fizyczną z miarą trudno odkryć, ale idei łatwiej nadać nazwę. Próba: niech będzie dana formuła E=m*c^2 oraz E=h*v skąd m=(h/c^2)*v, gdzie c i h to stałe fizyczne, a v to częstotliwość. Jakby to jednak było, gdyby v było w fizyce natury "gęstością zmian kwantowych"? I nie ma masy, i w CERNie uprawiają fizykę gęstości zmian kwantowych, a astro-obserwato rzy widzą tylko ruch gęstości zmian kwantowych? I z technologii i techniki takiej fizyki nadają i oczekują sygnału Oni, kosmici. Jeżeli wszelkie zmiany są zmianami kwantowymi, to fundamentalną ich cechą byłaby gęstość zmian kwantowych w czasie i w przestrzeni. Zatem może równanie Drake?a jest błędne.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+4 #6 mgr inż. Marcin Piwowarski 2014-03-30 22:38
# Tom
cyt. "Matematyka nie zmieni ludzi." Na wstępie palnąłeś ostrą głupotę. Gdyby nie sformułowane matematycznie prawa Newtona, Einsteina i innych, to w dalszym ciągu zamiast dojechać gdzieś pociągiem, albo dolecieć samolotem zapierdzielałby ś pieszo albo na koniu kilka dni/tyg/miesięc y i pisał patykiem po ziemi zamiast na komputerze. Reszta komentarza to czysta głupota, widać, że raczej nie czytałeś artykułu albo jesteś ślepo zmanipulowany jakimś obejrzanym filmikiem na yt, nie biorąc pod uwagę innych możliwości. W tym przypadku polecałbym raczej przeczytanie książki "Ten Obcy" może da Ci do myślenia:D
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-5 #5 tom 2014-03-30 20:56
Matematyka nie zmieni ludzi. Wyobraźmy sobie co się stanie kiedy ludzkość nawiążę kontakt z obcymi. Wystarczy że oni nie będą tak agresywni jak homo sapiens. Ludzie ich zamordują, spalą,przejmą ich statki i taki będzie koniec pięknej miłości do obcych kultur. Więc żadna obca cywilizacja obserwująca ludzi, nie będzie nigdy chciała się skontaktować z homo sapiens. Nawet jeśli jest prawdą to co się stało w strefie 51, to co się stało z obcymi ? Obcych pokroili ,statki posłużyły do badań. Do badań nad technologią ,żeby móc innych napadać. Czyli obcy raczej nie są tak naiwni, żeby nawiązywać kontakt.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-11 #4 zones 2014-03-30 19:31
Nie ma żadnego paradoksu
Gdzie oni są ? Są wszędzie
Paradoks polega na tym, że jest ich nadmiar.
Raporty ufologów, relacje pilotów są obfitym żródłem takich faktów
/sam byłem świadkiem takiego zdarzenia/
a nauka zachowuje się jak struś,głowa w piasek.To jest prawdziwy paradoks Fermiego.Nie ma ich bo nie przyszli do pana profesora się przywitać.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+21 #3 mgr inż. Vojtech Mańkowski 2014-03-30 17:30
Obszerny a przede wszystkim obiektywny artykuł. Rzadko kiedy autor podaje szczegółowy spis źródeł - tutaj wszystkie źródła wylistowane, przez co bez problemu można pogłębić poszczególne aspekty. Świadczy to także o głebokiej wiedzy samego autora. Pomimo wrażenia, że artykuł koncentruje się na pewnych tylko zagadnieniach, tak naprawdę uderza w szerokie spektrum nauki.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+16 #2 filozof 2014-03-30 15:57
A może wszyscy jesteśmy symulacją utworzoną przez zaawansowaną technologicznie cywilizację
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+17 #1 inż. Kordian Czyżewski 2014-03-30 14:14
Świetny, przekrojowy artykuł - a za niemal każdą hipotezą przemawiają logiczne argumenty (z wyjątkiem hipotezy odwołującej się do absolutu). Jak jest naprawdę? Pamiętam, że kiedyś razem szacowaliśmy (z bardzo optymistycznymi danymi) rozwiązanie równania na liczbę obcych cywilizacji i średnia odległość jaka je dzieliła czyniła skuteczną komunikację bardzo trudną.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz


a + ab + a = ? Dane: a=2 b=4.

| Jeżeli w zasobach naszego serwisu nie znalazłeś tego czego szukałeś prosimy napisz do nas na e-mail: sugestie@fizyka.dk a my uzupełnimy te braki |

| Copyright © 2010-2015 by Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk | All Rights Reserved. Kopiowanie treści bez pisemnego zezwolenia zabronione. |
| Polityka prywatności | Regulamin serwisu |

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! [Valid Atom 1.0]